International and Faculty Support Team
Key contacts

China Jiliang University - CJLU
and
Kiel University of Applied Sciences - KUAS 

 Hongkuan Wu  Jianqi Wang  Zili Zhao

Mr. Hongkuan WU

Dean
School of International Education
China Jiliang University

Prof. Jianqi WANG

Director
International Exchange and Cooperation Office
China Jiliang University

Mr. Zili ZHAO

Director
International Exchange Center
China Jiliang University
German Language Contact Person

 Di Lu  Hui Shi  Shisi Wang

Ms. Di LU "Phoebe"

International Exchange and Cooperation Office
China Jiliang University
English Language Contact Person

Ms. Hui SHI “Sherry”

International Exchange Center of China Jiliang University
English Language Contact Person

Ms. Shisi WANG

International Exchange Center of China Jiliang University
Incoming Students
English Language Contact Person

 Jiayu Fan  Jianguo Chen  Luan Xinjie

Mr. Jiayu FAN "Vincent"

International Exchange Center of China Jiliang University
English Language Contact Person

Prof. Dr. Jianguo CHEN

Vice Dean
College of Information Engineering
China Jiliang University

Prof. Dr. Xinjie LUAN

Dean
International Trade Department
China Jiliang University

 Tianhong Yan    

Prof. Dr. Tianhong YAN

Vice Dean
College of Mechanical & Electrical Engineering
China Jiliang University

 Helmut Dispert  Michael Prange  Jens Luessem

Prof. Dr. Helmut DISPERT

Kiel University of Applied Sciences
Faculty of Computer Science and Electrical Engineering
Website: Helmut Dispert
Website KUAS: Helmut Dispert

Prof. Dr. Michael PRANGE

Professor of Data Science
Kiel University of Applied Sciences

Prof. Dr. Jens LUESSEM

Faculty of Computer Science and Electrical Engineering
Kiel University of Applied Sciences